Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
1500-tallet
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

Økonomisk vækst

*

Handel og sejlads i Øresundsregionen blev øgest betydeligt i tiden fra omkring år 1550, hvor der var ca. 3000 årlige passager, til et godt stykke over 5000 i 1590erne.

Baggrunden var en generel højkonjunktur i europæisk økonomi og betydelig økonomisk vækst i Øresunds- og Østersøregionen, hvorfra man eksporterede landbrugsprodukter og råvarer som træ, jern og kobber; primært til vækstcenteret omkring Den engelske Kanal.

Højkonjunktur
En økonomiske højkonjunktur præger det samlede Europa i 1500-tallet og frem til omkring midten af 1600-tallet. Den begyndende vareproduktion i Norditalien og i andre bysamfund rundt omkring i Europa, øget handel med både råstoffer og færdigvarer og i forbindelse med Opdagelsestiden øget tilgang af ædelmetaller virker i høj grad stimulerende på den økonomiske udvikling.
I løbet af 1500-tallet flyttes det økonomiske tyngdepunkt til nordvestlige Europa, kanalområdet med Flandern og England, som efterhånden også bliver centrum for handelen på Amerika. Væksten i kanalområdet kræver øgede tilførsler af råvarer og fødevarer og hermed kommer Østersøområdet og sejladsen gennem Øresund til at spille en stigende rolle.

Udviklingen i Øresundsregionen
I Danmark sætter udviklingen sig for alvor spor i tiden under Christian 3.(1534-59). Kongemagten er blevet styrket gennem overtagelse af kirkens jordejendomme og sammensmeltning af kirke- og kongemagt. Forholdet til adelen afbalanceres gennem nye lensforordninger, hvorved adelen også får øget andel i den voksende rigdom. De gunstige konjunkturer får også afsmittende virkning på bysamfundene i området. Udviklingen indenfor håndværk og handel konsolideres og der sker en massiv indvandring, specielt til Helsingør, der ude omkring i verden kaldes "Lille Amsterdam".
Korn- og især studeeksporten vokser bestandigt og fra midten af 1500-tallet stiger priserne hastigt på netop disse produkter. Kornpriserne fordobles fra 1520erne frem til omkring 1560 og mere end fordobles igen ind i 1590erne. Sejladsen igennem Øresund stiger også gevaldigt fra ca. 3000 fartøjer omkring år 1550 til et godt stykke over 5000 årlige passager i 1590erne. Hermed stiger kongemagtens indtægt fra Øresundsstolden betydeligt, ligesom den også øges yderligere igennem en omlægning af tolden i 1567. Fra 1566-67 steg afgiftsprovenuet således fra 45.000 til 132.000 daler.
Øresund
Øresund
Søkort  1585
Søkort 1585
Skånekysten 1585
Skånekysten 1585
Nordsjælland 1585
Nordsjælland 1585
Toldboden, Helsingør
Toldboden, Helsingør

©  Øresundstid 2009