Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
1500-tallet
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

Bogtrykkerkunsten

*

Bogtrykkerkunsten spiller en stor rolle i den politiske og religiøse kamp i første halvdel af 1500-tallet. Her flyveblad med Christian 2. til hest.

Borgerkrig i landet
Borgerkongen Christian 2. rager uklar med adelen og fordrives i 1523. København og Malmø forbliver tro mod Christian, mens den skånske adel går over til den nye konge Frederik 1.Blandt bønderne, som udgjorde langt størstedelen af befolkningen, have uroen længe ulmet. Christian 2. havde forsøgt at lovgive imod at hindre bøndernes bevægelsesfrihed, dvs. imod køb og salg af bønder fra det ene gods til det andet.
"Bønder skulle icke hereffter selgis. Slig ond, uchristelig sæd som hertil i Sjælland, Falster, Laaland o Møen været haver med stakkels Bønder og christne Mennesker at sælge og bortgive ligesom andre uskjllige Kreatur ei skal her efter denne Dag saa ydermere ske (…)"
Ved kongens bortrejse kommer det til skattevægring og anden ulydighed på Sjælland og i Skåne regulært oprør, hvor man med Søren Nordby i spidsen hyldede Christian 2. I en proklamation til det danske folk fra eksil i 1525 kundgør Christian at både adelige og gejstlige herrer "ikke agtede en fattig bonde mere end en hund". Oprøret mislykkedes og de skånske bønder blev hårdt straffet for at have deltaget i oprøret mod Frederik I.

Propagandavåben
I det hele taget forstod Christian fra sit eksil at betjene sig af tidens nye propagandamidler, det trykte medium. F.eks. agiteres helt frem til 1530 i såkaldte flyveblade for kongens tilbagevenden.
Christian 2. mødte i 1523 Martin Luther personligt og gik over til den nye, reformerte kirkelære. Allerede samme år foranlediger han fra sit eksil, bl.a. med deltagelse af den tidligere Malmö-borgmester og købmand Hans Mikkelsen, en første dansk oversættelse og trykning af Det nye Testamente.
Det ny Testamente på dansk
Det ny Testamente på dansk
Christian 2.
Christian 2.

Humanisten Christiern Pedersen
I 1529 udkommer endnu en, sproglig set væsentlig forbedret udgave af Det ny Testamente, som to år senere genoptrykkes. Hovedmanden bag denne udgave var Christiern Pedersen, tidligere kannik i Lund. Han deltog i det skånske oprør til fordel for Christian 2., går over til den ny lære og slutter sig til den landflygtige konge i 1526. Christiern Pedersen var født og opvokset i Helsingør og blev en af tidens fremtrædende humanister I en årrække levede han i Paris, hvor han i 1514 stod bag den første trykte udgave af Saxos danmarkshistorie, Gesta Danorum, fra 1200-tallet - et udslag af tidens interesse for genoplivningen af fortidens historie.
Efter sin tilbagevenden til Danmark i 1532 får Christiern Pedersen lov til at nedsætte sig i Malmø, hvor reformationen praktisk taget allerede er gennemført i 1529, og arbejder her særdeles aktivt for sagen. Bl.a. udgiver han i i 1531 et skrift Om Børn at holde til Skole og Studium, som agiterer for en ny og mere human pædagogik. Det er også hans oversættelsesarbejde der ligger til grund for den første samlede danske bibeloversættelse, som udgives i 1550 og kendes under navnet Christian 3.s Danske Bibel.
Saxos Danmarkshistorie
Saxos Danmarkshistorie
C. Pedersens lægebog
C. Pedersens lægebog
Christian III´s Bibel
Christian III´s Bibel
Latinskolen i Ystad
Latinskolen i Ystad

©  Øresundstid 2009