Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
1250-1400
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

Introduktion

*

I løbet af 1200-tallet opstår de første egentlige byer i Øresundsregionen og en voksende handel med fødevarer, hvor Skånemarkedet og købstæderne i Øresund bliver et knudepunkt.

Perioden er også præget af forandringerne i den sociale struktur og den voldsomme befolkningsnedgang i forbindelse med pesten (Den sorte Død) i midten af 1300-tallet.
Omkring år 1250 er grundstrukturerne i det kristne, middelalderlige feudalsamfund etableret. Landskabslovene, nedskrevet omkring midten af 1200-tallet, vidner om ændringer i den sociale struktur, med gradvis ophævelse af trællevæsen og indførelse af fæsteforhold.
Efterhånden etableres et hierarkisk opbygget standssamfund, hvilende på et system af gensidige rettigheder og forpligtigelser, hvor adelen fremstår som en privilegeret stand med lensrettigheder og en forfinet ridderkultur.
Perioden er også præget af krisetider og magtkampe imellem konge, kirkemagt og adel. Fra omkring 1300 er der krisetider med økologisk ubalance, klimatiske ændringer, misvækst og pestens hærgen fra ca.1350 til 1400.
I løbet af 1200-tallet opstår de første egentlige byer og en voksende handel med fødevarer, hvor Skånemarkedet og købstæderne i Øresund bliver et knudepunkt. Kongemagten rivaliserer vedvarende med Hansestæderne om dominansen over handelen.
Den kulturelle påvirkning kommer fortrinsvis fra det nordtyske område, hvor bykulturen blomstrer i Hansestæderne. Stilhistorisk sker der et skifte til den gotiske byggestil og markante ændringer i religionsopfattelse og verdensanskuelse finder sted.

©  Øresundstid 2009