Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
Undervisning
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

1400-tallet - Arbejdsopgaver

*

Arbejdsopgaver til Senmiddelalder

I perioden var Norden forenet i en personalunion, Kalmarunionen. Det vil sige én konge i hele Norden.

Der skete en fornyet ekspansion, øget vækst i handelen og bysamfundene og en stadig mere aktiv medvirken fra kongemagtens side.

Det er også i 1400-tallet at munkeordenen karmeliterne, med kongens hjælp, vandt indpas i landet.


Købstæder
1. Giv eksempler på udviklingen af byerne under og efter Erik af Pommerens regeringstid.
2. Kunne denne satsning på udbygningen af byerne opfattes som en trussel mod Sverige?
Kildeøvelser:
-Giv, i punktform, en sammenfatning af, hvad der blev bestemt i ”Kalmarunionen.”
- Se nærmere på kilden "Erik af Pommerens købstadsrettigheder til Helsingør, 1426". Beskriv i punktform, hvad kongen lover, og hvad han kræver.

Karmeliterklosteret/Vor Frue Kloster - med underkapitler
1. Præsenter nogle af de vigtigste personer i forbindelse med klostrets grundlæggelse og virksomhed
2. Hvad skete der med klostret og munkene efter reformationen?
3. Gør rede for klosterbygningens forskellige funktioner og arkitektur. Benyt billederne til din forklaring.
4. Gør rede for kalkmaleriernes motiver og forklar, hvorfor de passer i de forskellige rum.
Kildeøvelser:
-Gør, med udgangspunkt i kilderne: ”Sjælegave, 1469” og ”Poul Laxmands pengegave til Vor Frue Kloster” rede for, hvilken serviceydelse giverne fik for deres penge. Opfør eventuelt en scene fra kilden ”Sjælegave, 1469”, hvor arvingerne sidder omkring giverens dødsleje. Hvordan tror I replikkerne har lydt mellem den døende og arvingerne?
-Giv, med udgangspunkt i kilden: ”Poul Helgesen om årsagerne til fattigdom” en redegørelse for, hvad der vil ske, hvis klostrene ikke længere eksisterer.
-Sammenlign billederne i Lazarusfrisen med kilden: ”Lukas Evangeliet kapitel 16”. Kopier eventuelt teksten og placér billederne fra frisen, der hvor du synes de passer til teksten.

Mariakyrkan i Helsingborg
1. Beskriv kirkens arkitektur og konstruktion. Anvend og forklar dette med begreber
fra arkitekturstilen. Brug billederne.
2. Beskriv kirkens middelalderinventar og kunstværkerne.
3. Læs kapitlet om karmeliterklosterets arkitektur. Hvilke ligheder og forskelle er der mellem Mariakyrkan i Helsingborg og karmeliterklostrets Mariakirke i Helsingør? Eksemplificer med billeder fra begge kirker.

Adelsborge
1.Hvordan kan man se, at Glimmingehus er bygget i overgangen mellem middelalderen og renæssancen?
2.Hvilke ligheder kan man iagttage, hvis man sammenligner Glimmingehus, Örup og Bollerup?

Håndværkslaugene
1. Giv en redegørelse for begrebet, Håndværkslaugene.
Kildeøvelser:
Besvar, med udgangspunkt i kilderne: "Kong Hans brev til skomagerne i Helsingør 1510" og "Bagernes laugsskrå 1559" nedenstående spørgsmål:
a. Hvad tilbyder kong Hans skomagerne og hvad fordrer han til gengæld?
b. Hvorfor er bagerne en vigtig gruppe i bysamfundet?
c. Hvilke betingelser er der for optagelse i lauget og hvorfor?
d. Hvilke regler er der for indkøb af råvarer og hvorfor?
e. Hvilke regler er der i forbindelse med salg af produkterne og hvorfor?
f. Hvilke sociale betingelser er der knyttet til medlemskab af lauget og hvilken betydning har de?
h. Giv en beskrivelse af de regler for omgangsformer, som findes i teksten.

©  Øresundstid 2009