Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
Undervisning
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

1250-1400 - Arbejdsopgaver

*

Arbejdsopgaver til Højmiddelalder

I løbet af 1200-tallet opstår de første egentlige byer i Øresundsregionen og en voksende handel med fødevarer, hvor Skånemarkedet og købstæderne i Øresund bliver et knudepunkt.

Feudalismen
1. Forklar hvorfor der efterhånden bliver flere fæstebønder.
2. Forklar standssamfundets opbygning, herunder gejstligheden og borgerskabets placering og betydning.
Kildeøvelser:
- Hvad siger kilden, "Uddrag af skånske lov" om trællenes muligheder for at erhverve friheden og problemerne med at fastholde denne?
- Giv udfra kilderne, "Lensbrev, 1322" og "Fyrstefest 1309-1311" en nærmere beskrivelse af ceremonierne i forbindelse med udnævnelsen af vasaller og riddere.

Krisetider
1. 1300-tallet var krisernes tid. Beskriv kortfattet, hvordan krisen kom til udtryk inden for:
a. Jordbruget
b. Befolkningsudviklingen
c. Kongemagten
d. Handelen
2. Beskriv og giv eksempler på udbygningen af de danske forsvarsværker i 1300-tallet. Benyt bl.a. billederne som dokumentation.
3. Hvorfor blev Kalmarunionen dannet?

Esrum Kloster
1. Nævn nogle vigtige årsager til Esrum Klosters store rigdom.
2. Forklar begrebet naturalieafgift og gør rede for udviklingen i Esrum Klosters produktionsstruktur, herunder også produktionens geografiske fordeling, som anskueliggjort på modellen i kapitlet: Esrum Kloster.
3. Hvilke muligheder har historikeren for at vurdere kostens sammensætning i middelalderen?
Kildeøvelser:
- Giv et referat af Kilden, "Skøde 1339. (DRB 2rk.12.bindindhold"; herunder afsender og modtagerforholdet. Vurder herefter hvilke konflikter, der eventuelt kunne opstå mellem ridderens oprindelige arvinger og den nye arving.
- Gør rede for "Erik Kjersgaard : Mad i middelalderen" udvalg og tolkning af spisevanerne iflg.Den skånske Ledingsret. Sammenlign evt. med nutidens kostpyramide. Forskelle? Ligheder?

Handel og byer
1. Gør rede for handelen og skibsteknologiens udvikling i middelalderen. Hvad kaldes f. eks. de forskellige skibstyper?
2. Hvordan kan man forklare byernes opståen? Belys dette med konkrete eksempler fra Øresundstid.

Skånemarkedet
1. Gør rede for Skånemarkedets betydning i højmiddelalderen.
Kildeøvelser:
- Fremdrag eksempler fra kilden, "Valdemars Skanør-Lov", som iflg. nutidens retspraksis undrer dig. Hvad siger kilden i øvrigt om kongemagtens stilling og interesse i Skånemarkedet?

Kalkmalerier
1. Gør ud fra billedmaterialet rede for, hvilke motiver på kalkmalerierne, der bliver fremherskende i Højmiddelalderen og forsøg at forklare hvorfor.
Kildeøvelser:
- Giv ud fra kilderne, "Maria som Nådens Formidler" og "Rædslen for Dommen og Helvedes Straffe" eksempler i kapitlet Kalkmalerier på, hvordan kildernes motiver kan genfindes i kalkmalerierne.

©  Øresundstid 2009