Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
Undervisning
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

1700-tallet - Arbejdsopgaver

*

1700-tallet er en genopbygningsperiode i Øresundsregionen: Det er også oplysningens tidsalder, hvor bestræbelserne på at kortlægge natur og samfundsforhold og skabe rationelle forbedringer i økonomi og samfundsforhold kom i højsædet. Reformiveren var stor og de oplyste enevældige stater var lydhøre overfor nye tiltag.

Den svenske videnskabsmand Linné foretog bl.a. sin skånske rejse i 1749 og dokumenterede her dele af Øresundsregionens tilstand og anbefalede, hvad man burde gøre ved det.

På begge sider af Øresund finder samtidig en tidlig industrialisering sted og Nordsjælland spiller en central rolle i den tidlige romantiske digtning.

Store nordiske Krig
1. Hvilke problemer stod den unge svenske konge Karl XII overfor i 1700? Hvordan reagerede han?
2. Giv en begrundelse for, hvorfor Danmark angreb Sverige i 1709.
3. Gør rede for udviklingen i krigen og Magnus Stenbocks rolle i dette.
4. Regionen blev ikke kun fattiggjort af krigen, men også af andre problemer. Beskriv, med eksempler, hvad disse gik ud på.

Kongelige Nordsjælland/Jagt
1. Gør rede for, hvilke muligheder kongen udnyttede for at dyrke sine fritidsinteresser i Nordsjælland efter reformationen i 1536.
2. Benyt billedmaterialet til at forklare og uddybe, hvilke former for jagt kongen fik organiseret sine jagtinteresser efter.

Kongelige Nordsjælland/ Stutteri
1. Giv eksempler på hestens praktiske og symbolske betydning i perioden.
2. Beskriv hvordan kongens stutterivirksomhed udviklede sig.
3. Giv eksempler på, hvilken rolle hestene spillede i kongeligt regi. Benyt billederne som eksempel.

Kongelige Nordsjaelland/Fredensborg Slot
1. Redegør for de nærmere omstændigheder i forbindelse med Frederik 4.s beslutning om at få opført Fredensborg Slot.
2. Beskriv, ved hjælp af billederne, slottets arkitektur.

Kongelige Nordsjaelland/Barokhaverne
1. Giv, med eksempler og brug af billedmaterialet, en redegørelse for barokhavernes tilrettelæggelse og udseende.
2. Forklar den ideologi og symbolik, der kom til udtryk i barokhaverne.

Linnés skånske rejse
1. Hvem var Linné. Giv en kortfattet biografi.
2. Giv, med udgangspunkt i Linnés skildring, en beskrivelse af Skånes tilstand omkring midten af 1700-tallet og årsagerne til dette.
3. Hvilke muligheder ser Linné i Skånes udviklingsmuligheder?
4. Gør rede for hvilke træk i videnskabsmandens skildring, der viser ham som en mand i oplysningens ånd.

Byer i udvikling/Helsingør
1. Gør kort rede for den udvikling, der sker med byen Helsingør i løbet af 1700-tallet. Hvad menes der f.eks. med begrebet: "Den florisante periode"?
2. Hvad betød det for byen, at den var særdeles åben for udenlandsk indvandring?
3. Hvilke erhverv vandt indpas i grænsebyen?
4. Giv, via billederne af bygningerne, eksempler på Helsingørs guldalder, der endnu kan beskues.

Byer i udvikling/Landskrona
1. Giv eksempler på byernes betydning i begyndelsen af 1700-tallet.
2. Beskriv visionerne for Landskrona.
3. Hvorfor var det ikke alle visionerne, der blev virkeliggjort?
4. Hvorfor rev man den gamle pompøse kirke ned?

Skovreformer
1. Giv en beskrivelse af nordøstsjællands skove i begyndelsen af 1700-tallet.
2. Nævn årsagerne til skovenes tilstand.
3. Hvilke initiativer tog statsmagten for at forandre skovene? Nævn herunder de vigtigste foregangsmænd, samt hvad det kom til at betyde for bønderne. Brug kortene til at illustrere dine iagttagelser.
4. Hvilke træsorter kom skovene herefter til at bestå af?

Landboreformer/Nordsjælland
1. Hvad er argumenterne for en skarpere adskillelse mellem skov- og landbruget?
2. Hvad kom kongens omfattende stutterivirksomhed til at betyde for dyrkningsstrukturen i Nordøstsjælland? Nævn herunder, hvilke problemer det medførte.
3. Gør, med kortene: Stjerneudskiftning og Udskiftningsreformer som udgangspunkt, rede for den nye måde at fordele landbrugsjorden på.
4. Gør rede for problematikken omkring sandflugten, og hvordan man forsøgte at løse problemet.

Landboreformer/Skåne
1. På hvilken måde var det svenske landbrug ineffektivt?
2. Gør rede for periodens forskellige reformforsøg.
3. Hvordan lykkedes det at forøge produktionen?
4. Giv eksempler på, hvordan man protesterede mod reformforsøgene.

Industrialisering/Höganäs
1. Gør rede for den tidlige industrialiseringsproces i Höganäs.
2. Giv eksempler på, hvilken betydning udnyttelsen af udenlandsk ekspertise fik.
3. Beskriv glasindustriens udvikling og betydning.
4. Hvilke argumenter bruger Øresundstid for at begrunde sin konklusion om, at der virkelig var tale om en tidlig industrialisering i Höganäs?

Industrialisering/ Hellebæk
1. Forklar hvilke forhold, som grundlagde industrialiseringsprocessen i Hellebæk.
2. Hvad menes der med, at: "Hellebæk er en overgangsform mellem håndværk og industri?"
3. Hvilken rolle spillede geværproduktionen?
4. Hvad menes der med Trekantshandelen?

Romantik/Romantik og patriotisme
1. Hvad kendetegnede den tidlige romantik, og hvilken rolle spillede Hellebæk i denne?
2. Redegør for den tids opfattelse af patriotisme.

Romantik/Den romantiske have
1. Hvad er de grundlæggende træk ved den romatiske have?
2. Giv, via billederne, eksempler på, hvorledes dette manifesterede sig på Sjælland.

©  Øresundstid 2009