Skip Navigation Links
Forside
Historie
Temaer
Turisme
Undervisning
Søgning
Undervisning
Skip Navigation Links
HistorieExpand Historie
Skip Navigation Links
TemaerExpand Temaer
TurismeExpand Turisme
UndervisningExpand Undervisning

Skip Navigation Links
BilledkategoriExpand Billedkategori
Skip Navigation Links
TidslinieExpand Tidslinie

1050-1250- Arbejdsopgaver

*

Arbejdsspørgsmål til Tidlig middelalder

I Tidlig Middelalder udbygges og konsolideres centralmagten i et samarbejde imellem kongemagt, kirke og stormandsslægter. Undertiden præger indbyrdes magtkampe dog udviklingen.

Anlæggelsen af tusindvis af kirker på initiativ af kongemagt og lokale stormænd rodfæster kristendommen i lokalsamfundet og grundlæggelsen af klostre spiller en stor rolle i den åndelige, teknologiske og videnskabelige udvikling

Bosættelser
1. Man kan, til en vis grad, tidsbestemme et lokalområde ved hjælp af stednavnet. Gør nærmere rede for dette.
2. Vælg fire forskellige vejskilte. Forklar hvad navnet betyder, og hvorledes man kan tidsbestemme området ud fra stednavnet.
3. Vælg nogle stednavne fra dit eget lokalområde. Forklar betydningen og prøv at tidsbestemme området.
4. Man kan sige, at Øresundsregionen har tre slags landskaber. Nævn disse, hvor er de placeret geografisk, og hvad karakteriserer de forskellige landskabstyper?
Kildeøvelser:
-Benyt "Uddrag af Jyske Lov 1241" til en redegørelse for, hvilke juridiske forhold, der gjorde sig gældende i forhold til udflytterlandsbyerne.

Produktion
1. Gør rede for plovens tekniske udvikling i tidlig middelalder.
2. Forklar hvordan hjulploven påvirkede agrenes udseende.
3. Forklar hvordan tre-vangsbruget fungerede, og hvorfor produktiviteten blev forøget.

Konge og kirke – med underkapitler
1. Centralmagten: Giv eksempler på, hvordan centralmagten blev styrket i tidlig middelalder.
2. Lund Domkirke: Hvordan blev byggeriet af Lund Domkirke finansieret?
3. Stormændene: Både kirke og konge var afhængige af stormændene. Forklar hvorfor?
4. Redegør for hvilke grupper, der kæmpede om magten i slaget ved Fotevik. Hvad blev resultatet af slaget?
5. Strid og forsoning: Hvad var de væsentligste årsager til, at Ærkebiskop Eskild kom i konflikt med den danske kongemagt?
6. Biskop og kriger: Beskriv ærkebiskop Absalons forhold til den danske kongemagt.
Kildeøvelser
-Sammenlign ”Roskildekrøniken” og Saxos beskrivelser af Slaget ved Fotevik
- Analysér "Ærkebiskop Eskild brev fra tysk fangenskab 1157". Forklar hvad det er Eskild pointerer i forbindelse med en eventuel løsladelse! Hvad siger brevet om hans personlighed?
-Analysér "Lundeårbogen", "Uddrag af ældre Sjællandske krønike omkring år 1300" og "Uddrag af Saxos Danmarkskrønike, slutningen af kapitel 15 og kapitel 16". Redegør for hvordan oprøret i Skåne beskrives, og hvilken rolle Absalon havde i konflikten.
- Analysér "Uddrag af Jyske Lov 1241"! Forklar centralmagten stilling i 1200-talet. Forklar hvem som har den lovgivende, udøvende og den dømmende magt. Beskriv kirkens rolle i lovgivningen..

Kirker og klostre - med underkapitler
1. Den romanske kirke: Vis på kortet over kirkebyggeriet, hvilke områder i Øresundsregionen, der var særligt betydningsfulde.
2. Redegør for den romanske kirkes typiske udseende og forklar symbolikken. Brug billederne.
3. Redegør for de forskellige byggematerialer, som blev benyttet ved opførelsen af de mange romanske kirker. Brug billederne.
4. Kalkmalerier: Giv eksempler på typiske motiver i kalkmalerierne og forklar deres indhold og symbolik.
5. Klostrene: Redegør, i punktform, for klostersystemets udvikling i tidlig middelalder.
6. Redegør for middelalderens sygdomsopfattelse og behandling samt hvilken betydning klostrene havde i den forbindelse.
Kildeøvelse:
- Læs Abbot Wilhelms levnedsbeskrivelse og hans brevkorrespondence. Giv nogle eksempler på klostrets virksomhed og målsætning.

Det middelalderlige verdensbillede:
1. Beskriv og forklar middelalderens verdensbillede ved hjælp af billederne.
2. Forklar læren om de fire elementer
Kildeøvelse:
- Læs "Uddrag af Anders Sunesen Hexaëmeron"! Sammenlign med Bibelens skabelsesberetning i 1:a Mosebog. Prøv ar find ligheder og forskelle.

©  Øresundstid 2009